PAR LATEKO APDROŠINĀŠANAS BROKERS

Lateko Apdrošināšanas Brokers ar 50 000 EUR lielu pamatkapitālu strādā tirgū jau no 1999.gada un tā profesionālā atbildība ir apdrošināta par 1 924 560 EUR.

Par mūsu stabilo finansiālo stāvokli liecina mūsu gada pārskati: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022  

Mēs strādājam saskaņā ar Latvijas Banka izdotas Apdrošināšanas brokera Licences Nr. 06.09.01/7, par to var pārliecināties https://www.bank.lv 

Apdrošināšanas starpnieka vārdā rīkojas Atbildīga persona Sabina Vladimirova un tieši iesaistīti darbinieki Nataļja Jeļizarova, Inese Brēķe, Jekaterina Bulindža un Jūlija Cihanoviča.

Lateko Apdrošināšanas Brokers vienmēr sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem, kā arī padomu un sagatavo piedāvājumus pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi. Mēs esam neatkarīgi, piedāvājot savus pakalpojumus, jo mums nav tieši vai netieši iegūtā līdzdalība nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, ka arī nevienam apdrošinātājam nav līdzdalības mūsu pamatkapitālā. Līdz ar to mēs varam sagatavot piedāvājumu no visiem apdrošināšanas kompānijām un izskaidrot visas nianses. Mūsu misija nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai klienta vārdā un interesēs.

Klients nemaksā ne centu par mūsu pakalpojumiem, mēs saņēmām starpnieka atlīdzību no apdrošināšanas kompānijām saskaņā ar sadarbības līgumu. Starpnieka atlīdzības veids kas iekļauts apdrošināšanas prēmijā vai citi ekonomiskie labumi atspoguļoti tabulā.

Kārtība kā notiek ārpustiesas ceļā sūdzības un strīdu izskatīšana - klientu Sūdzību izskatīšanas procedūra.

Kārtība kā pie mums notiek privātumu politikas īstenošana - Personas datu apstrādes politika.

Būsim pateicīgi par iespēju piedāvāt Jums pilnu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu!

Svarīgāku apdrošināšanas terminu skaidrojumi

Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, jaapdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Virsapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

Pašrisks

Apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteiktā apdrošinājuma summas vai nodarīto zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmiem zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru apdrošināšanas gadījumu.

Adrese

Tallinas iela 95, Rīga
LV-1009, Latvija
Tālr.: 67775067
Mobilais tālr.: 27008067, 26011412
E-pasts: [email protected]

Rekvizīti

Vien.reģ.Nr.: 40003432980
AS BluOr Bank
Kods CBBRLV22
Nor.konts: LV13CBBR1129452000020